Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL 5 Litr Kanister

chwilowy brak towaru

  • Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H301: Dział a toksycznie po poł knię ciu.H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H311: Dział a toksycznie w kontakcie ze skó rą.H315: Dział a draż nią co na skó rę.H319: Dział a draż nią co na oczy.H331: Dział a toksycznie w nastę pstwie wdychania.H361f: Podejrzewa się, ż e dział a zgubnie na pł odnoś ć.H373: Moż e powodować uszkodzenie narzą dó w przez dł ugotrwał e albo naraż enie powtarzane.H400: Dział a szczególnie toksycznie na organizmy wodne.H410: Dział a wyjątkowo toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H412: Dział a zgubnie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik eliminować do...

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe