Firma krajewski Polecenie wyjazdu służbowego - delegacja - międzynarodowa [pu/os-232a]

chwilowy brak towaru

  • Producent: FIRMA KRAJEWSKI
  • Kategoria: Druki akcydensowe

Przedmiotem tej transakcji jest druk: Polecenie wyjazdu poza granice kraju (Delegacja międzynarodowa) asygnowany do rozliczania diet i kosztów podróży służbowych poza granicę.

Druk nie kopiujuący, format A5, sklejony w blok o pojemności 80 kartek

Podróż zagraniczna

§ 12. Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze po- wrotnej do kraju; 2) lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju; 3) morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 167

§ 13. 1. Dieta w czasie podróży zagranicznej jest dedykowana na pokrycie kosztów wyżywienia i inne małe wydatki. 2. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch albo więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. 3. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób: 1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; 2) za niepełną dobę podróży zagranicznej: a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporzą- dzenia.

§ 14. 1. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej darmowe, całodzienne wyżywienie, przy- sługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3. 2. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, iż każdy posiłek stanowi optymalnie: 1) śniadanie – 15% diety; 2) obiad – 30% diety; 3) kolacja – 30% diety. 3. W sytuacji przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Pracownikowi, który uzyskuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysłu- guje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

§ 15. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracow- nikowi przysługuje 25% diety.

§ 16. 1. Za nocleg w trakcie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. 2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. 3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachun- kiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1. 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca albo strona zagraniczna gwarantują pracownikowi bezpłatny nocleg.

§ 17. 1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, por- tu lotniczego albo morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą i w każdej innej miejscowo- ści za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. 2. W sytuacji gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety. 3. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej. 4. Ryczałty, o których mowa w ust. 1–3, nie przysługują, jeżeli pracownik: 1) odbywa podróż zagraniczną służbowym albo prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem albo motorowerem;Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 167 2) ma zapewnione bezpłatne dojazdy; 3) nie ponosi kosztów, na pokrycie których są dedykowane te ryczałty.

§ 18. Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.

§ 19. 1. W przypadku choroby powstałej w trakcie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumento- wanych potrzebnych kosztów leczenia za granicą. 2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowa- nych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o któ- rych mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. Zm. 3) ). 3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było niezbędne, koszty zabiegów chi- rurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych albo okularów. 4. W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

§ 20. 1. Pracownik uzyskuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wyni- kającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. 2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według przeciętnego kursu złotego w stosunku do walut obcych okreś- lonego poprzez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki. 3. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

§ 21. W przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, przepisy rozdziału 2 stosuje się trafnie.

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe