Księga obiektu budowlanego [pu/pb-50] marki Firma krajewski

chwilowy brak towaru

 • Producent: FIRMA KRAJEWSKI
 • Kategoria: Druki akcydensowe

Przedmiotem tej transakcji jest książka obiektu budowlanego w 2 wersjach: oprawa miękka i oprawa twarda. Środek książki jest identyczny - zgodny z załącznikiem do Dz. U. Nr 120 2003 roku, książki różnią się sposobem oprawy i kolorystyką okładek. Wszystkie książki spełniają warunki oprawy trwałej (wymóg nałożony przez ustawodawcę)a w dodatku posiadają przewiercone otwory do zaplombowania.

Zgodnie z art. 64.1, ustawy Prawo Budowlane właściciel albo zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku i obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, jednorodzinnym książkę obiektu budowlanego.

Wzór księgi obiektu budowlanego ustanawia zał. Nr 1 do Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz 1134
Kiedy mamy obowiązek prowadzenia księgi obiektu budowlanego?
Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić praktycznie dla każdego obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten dotyczy jeszcze obiektów już istniejących, niezależnie od daty ich oddania do wykorzystywania, jeżeli wcześniej nie występował obowiązek prowadzenia takiej książki. Jeżeli w przypadku istniejących wcześniej obiektów budowlanych jest prowadzona książka w odmiennej formie, niżeli to określają aktualnie obowiązujące przepisy niezbędne jest założenie nowej książki, po zakończeniu aktualnie wypełnianego tomu.
Z obowiązku prowadzenia księgi obiektu budowlanego zwolnieni są:
 • właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • właściciele budynków budownictwa zagrodowego i letniskowego
 • właściciele i zarządcy dróg i obiektów mostowych, a także kładek dla pieszych i tuneli
 • właściciele budowli drobnej architektury i innych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 29 ust 1 Ustawy Prawo Budowlane)
Zakładanie książki i jej wypełnianie
Książkę należy założyć z chwilą podania obiektu do wykorzystywania i systematycznie prowadzić aż do jego rozbiórki. W sytuacji gdy obiekt już istnieje, nową książkę zakładamy z chwilą wyczerpania miejsca na pisy w starej. Nowa książka powinna nawiązywać numeracją do poprzednio prowadzonych. Kolejne książki stanowią kolejne ponumerowane tomy dokumentacji. Książki nie trzeba rejestrować przez organ państwowego nadzoru budowlanego.
Należy w niej dokonywać zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technologicznego, remontów i przebudów w okresie stosowania obiektu. Wpisy powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności i każdy wpis powinien zawierać informacje identyfikujące dokument, będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte i dane identyfikujące osobę która dokument wystawiła. Wpisy powinny być wykonywane starannie w sposób trwały, poprzez właściciela albo zarządcę obiektu, bądź osobę przez nich upoważnioną. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.
Treść książki obiektu budowlanego oraz kryteria prawne
Książka ma format A4, jest wykonana w sposób trwały gwarantujący przydatność do użytkowania w całym okresie funkcjonowania obiektu. Nasze książki spełniają wymagania oprawy trwałej, co oznacza, iż są tak wytworzone, iż nie ma możliwości usunięcia, lub wymiany kartki, bez możliwości zniszczenia książki. Taka oprawa sprawia, że nie musimy sznurować i plombować książki. Książka ma ponumerowane kolejno strony.
Spis treści:
I. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpisów do książki
II. dane identyfikacyjne obiektu
III. Spis dokumentacji załączony do książki obiektu
IV. dane technologiczne charakteryzujące obiekt
V. Plan sytuacyjny obiektu
VI. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej efektywności obiektu
VII. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technologicznej produktywności i wartości użytkowej całego obiektu
VIII.1 Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
VIII.2 dane dotyczące opracowania technologicznego
IX.1 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
IX.2 dane dotyczące dokumentacji technicznej
X. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
XI. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu stosowania obiektu
Przechowywanie książki i dokumentacji obiektu budowlanego
Książkę obiektu budowlanego należy zakończyć gdy zapełnimy wszystkie rubryki w przynajmniej jednym dziale. Wtedy zakładamy nową książkę - stanowiącą kolejny tom dokumentacji, a starą należy dołączyć do dokumentacji obiektu.
Dokumenty stanowiące dokumentację obiektu budowlanego:
 • kolejne książki obiektu budowlanego
 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego
 • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w trakcie jego użytkowania
 • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza
 • instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i innych maszyn związanych z obiektem
Instytucje uprawnione do kontrolowania książki obiektu budowlanego
 • Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
 • Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej
 • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy
 • Inspektorzy Ochrony Środowiska
 • Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej
 • Kontrolerzy Urzędu Skarbowego
 • Ubezpieczyciele

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe