Firma krajewski Księga kontroli sanitarnej a5 [pu/ksn-1] (5907510474077)

chwilowy brak towaru

 • Producent: FIRMA KRAJEWSKI
 • Kategoria: Druki akcydensowe
 • Format: A5

WYCIĄG
Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 listopada 1985 r.
(Dziennik Ustaw nr 56/85, poz. 289)
W SPRAWIE KSIĄŻKI KONTROLI SANITARNEJ

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12 poz. 49) zarządza się, co następuje:
Każdy zakład pracy (statek) jest obowiązany posiadać książkę kontroli sanitarnej.
W razie, gdy poszczególne działy albo oddziały zakładu pracy znajdują się poza jego siedzibą, lub w zróżnicowanych obiektach w tej samej miejscowości, każdy dział (oddział) jest obowiązany posiadać osobną książkę kontroli sanitarnej.
Wzór książki kontroli sanitarnej określa załącznik do rozporządzenia.
Książka kontroli sanitarnej jest prowadzona w formie zeszytu, liczącego przynajmniej 10 ponumerowanych kart.
Książka kontroli sanitarnej podlega oparafowaniu, a także opieczętowaniu na pierwszej i ostatniej stronie przez właściwego ze względu na siedzibę zakładu pracy (działu, oddziału), lub siedzibę armatora, państwowego terenowego (portowego) inspektora sanitarnego.
Książka kontroli sanitarnej powinna być okazywana na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Organ, o którym mowa w 2 ust. 3, przeprowadzając kontrolę dokonuje wpisu do książki kontroli sanitarnej.
Wpis do książki kontroli sanitarnej powinien mieścić w szczególności następujące informacje:
a) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która przeprowadzała kontrolę,
b) datę i godzinę kontroli,
c) stwierdzone naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
d) wydane doraźne zalecenia, uwagi wnioski i terminy ich wykonania,
e) podpis osoby przeprowadzającej kontrolę.
Pod wpisem dokonanym w książce kontroli sanitarnej kierownik zakładu pracy (statku), lub wyodrębniony przez niego pracownik jest zobowiązany złożyć podpis.
Wpis, o którym mowa w ust. 2 może zastąpić sporządzenie protokołu kontroli, jezeli stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej lub wszczęcia progresywnania egzekucyjnego w administracji. O sporządzeniu protokołu należy zamieścić informację w książce kontroli sanitarnej.
O usunięciu stwierdzonego naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych kierownik zakładu pracy (statku) jest zobowiązany zawiadomić organ, który przeprowadził kontrolę, nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyróznionego terminu.
Przepisy 2 ust. 3 oraz 3 ust. 1 i 4 stosuje się optymalnie do pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych w imieniu państwowego inspektora sanitarnego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 1954 roku, w sprawie książek kontroli sanitarnej (Monitor Polski z 1955 r. Nr 3, poz. 42).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Strona tytułowa książki:
 • Nazwa i adres zakładu pracy, statku
 • Nazwa i adres organu sprawdzającego - bezpośredni nadzór nad zakładem
 • Nazwa i adres organu założycielskiego

Nazwy rubryk w książce:
 1. data i godzina kontroli
 2. nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej
 3. stwierdzenie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych lub numer i data protokołu kontroli
 4. wydane zalecenia, uwagi, wnioski oraz terminy ich wykonania, dane o sporządzeniu protokołu
 5. podpis osoby kontrolującej
 6. podpis kierownika
 7. wyniki kontroli wykonania zalecenia (wniosku) z uwzględnieniem opinii, data i podpis osoby kontrolującej

Książka ma na ostatniej stronie posiada następującą informację:

 • książka posiada 10 stron, ponumerowanych, przesznurowanych i opieczętowanych
 • data - miejscowość - podpis organu sprawdzającego książkę

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe