• Producent: FIRMA KRAJEWSKI
 • Kategoria: Druki akcydensowe

P rzedmiotem tej transakcji jest druk:

Książka serwisowa maszyny - urządzenia [Pu/A-170]
 • format A5, wymiary: 210 x 148 mm,
 • pojemność 32 strony numerowane,
 • okładka kartonowa foliowana.
 • instrukcja dobrego prowadzenia książki
użycie:

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy. Jeżeli stanowisko pracy jest wyposażone w maszynę lub urządzenie wówczas musi

 • maszynę w należyty sposób zainstalować i uruchomić
 • wyznaczyć osoby uprawnione do obsługi
 • adekwatnie przeszkolić te osoby
 • wykonywać cyklicznych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi
 • dokumentować wszelkie zdarzenia oraz kontrole związane z maszyną / urządzeniem.

Do tego celu służy niniejsza książka serwisowa maszyny - urządzenia. Obowiązek takiej dokumentacji spoczywa na pracodawcy, a nie właścicielu maszyny. Zatem jeżeli maszyna jest w lizingu, kontrola będzie wymagała od pracodawcy, który dopuścił ją do stosowania w swojej firmie dobrze prowadzonej książki.

Przeglądów powinna dokonywać osoba upoważniona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wiedzę dotyczącą danego urządzenia. Jeżeli urządzenie / maszyna podlega obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Dozoru technicznego, wówczas przeglądów muszą dokonywać osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami, a zamiast książki serwisowej należy prowadzić bardziej specjalistyczną dokumentację jak np. Dziennik konserwacji UTB

Zawartość książki serwisowej:
 1. informacje o maszynie urządzeniu / 1 strona
 2. dostosowanie urządzenia do wymogów BHP i P. Poż. / 1 strona
 3. Świadectwo dopuszczenia urządzenia do eksploatacji / 1 strona
 4. Osoby upoważnione do obsługi urządzenia / 1 strona
 5. Naprawy i konserwacje / 24 strony
 6. Wykaz wymienionych części i podzespołów / 2 strony
 7. Dokumentacja pokontrolna / 2 strony

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe