• Producent: FIRMA KRAJEWSKI
  • Kategoria: Druki akcydensowe

Przedmiotem transakcji jest dziennik budowy samokopiujący, w trwałej i wyjątkowo wygodnej w używaniu oprawie. Oferujemy dzienniki od 20 do 200 kartek, do wyboru podczas zakupów.

Dziennik jest oprawiony w sposób trwały, usztywniana, lakierowana okładka zagwarantuje podwyższoną niepodatność na wilgoć i zanieczyszczenia w trakcie jego wykorzystywania. W dzienniku wykonane są dwa otwory do oplombowania. Dziennik ma na trwałe zamocowaną do okładki podkładkę, która usprawnia wypełnianie dokumentu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Który artykuł do jakich inwestycji polecamy:

Dziennik 8 kartek / 4 + 4 - mikro inwestycje, takie jak budowa przyłącza, prace remontowe podlegające zgłoszeniu

dziennik 20 kartek / 10 + 10 - niewielkie inwestycje, typu niewielkie budynki jednorodzinne i gospodarcze, rozbudowy, remonty)

dziennik 40 kartek / 20 + 20 - obszerniejsze budynki jednorodzinne i usługowa, remonty i przebudowy

dziennik 80 kartek / 40 + 40 - obszerne budynki jedno i wielorodzinne, kompleksowe remonty i gruntowne przebudowy

dziennik 120 kartek / 60 + 60 - mniejsze budynki wielorodzinne, obszerniejsze zakłady usługowe i budynki produkcyjne

dziennik 160 kartek / 80 + 80 - wielkie inwestycje jak budynki wielorodzinne, bloki mieszkalne, inwestycje komunalne, drogi, obiekty infrastruktury, inwestycje komunikacyjne

dziennik 200 kartek / 100 + 100 - wyjątkowo szerokie inwestycje typu wieżowiec, autostrada, linie i dworce kolejowe, lotniska, wielkie budynki wielorodzinne i przemysłowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlaczego warto wybrać 1 odpowiedni dziennik budowy, a nie kilka cieńszych?

Każdy nowy dziennik budowy, to kolejny odrębny dokument, który trzeba zarejestrować w urzędzie, wypełnić i zakończyć dochowując trafnej procedury. Zamiast kilku cieńszych dzienników w obfitej inwestycji oszczędzimy mnóstwo czasu na większym dokumencie, który starczy na dłużej.


Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dedykowany do rejestracji przebiegu robót budowlanych, a także wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej dobrześci wykonywania budowy, rozbiórki albo montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych byłoby utrudnione albo niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób realizowania budowy,
rozbiórki lub konstrukcji.

Dziennik należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Gdy chodzi o obiekty liniowe albo sieciowe, dziennik-należy prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. Przy wykonywaniu obiektu
budowlanego metodą konstrukcji należy na dodatek prowadzić dziennik montażu. Jeżeli w zakres inwestycji wchodzą prace rozbiórkowe, dla takich zadań należy prowadzić dziennik rozbiórki.
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, (fakt jego prowadzenia należy odnotować w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót należy dołączyć do dziennika budowy.
Kierownik budowy, który przystępuje do budowy albo prowadzi roboty budowlane bez dziennika budowy albo prowadzi dziennik niezgodnie z niniejszym pouczeniem, albo nie dba o jego stan albo przechowuje go w sposób niewłaściwy bądź w miejscu innym niżeli teren budowy - podlega karze grzywny.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe